Missie

Door een lage drempel te behouden, willen we ons openstellen voor alle kinderen die aan onze opvang behoefte hebben, ongeacht de etnische afkomst, de levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen van de ouders.

We tonen respect voor elke ouder, elk kind en elke medewerker als unieke personen, ongeacht hun leefomstandigheden en zijn bereid een open dialoog met hen aan te gaan. We trachten nauw samen te werken met de ouders en overleggen over het opvoedingsproces.

In ons kinderdagverblijf zijn alle mensen gelijkwaardig en hebben we aandacht voor diversiteit in de ruime zin van het woord.

In ons kinderdagverblijf staat het welzijn van elk kind centraal.

We willen een thuis zijn voor de kinderen, hun ouders en onze medewerkers.

We zijn één grote familie. Er heerst een goede verstandhouding bij alle betrokkenen. Het openstellen van de ruimtes waar de kinderen vertoeven, de communicatie met de medewerkers, de bereikbaarheid van de leidinggevenden dragen allen bij tot een open sfeer.

Ondersteuning voor zowel kind als ouder: Wij opteren voor een lage drempel, zodat iedereen gemakkelijk aan informatie kan komen of via een informeel gesprek een onderliggende hulpvraag kan formuleren.

Solidariteit: Kinderopvang is een werk van “samendoen” voor elk kind en zijn gezin, een engagement ten aanzien van elk kind met voorrang voor de meest kwetsbare.

Kwaliteit: Een kwalitatieve dienstverlening is vanzelfsprekend, maar vraagt een blijvende kritische houding tegenover de eigen werking en vooral het pedagogische handelen ten aanzien van het kind. Dit vergt systematische reflectie, evaluatie, sturing en bijscholing. Onze leidraad zijn de kwaliteitscriteria die ons aangereikt worden door Kind en Gezin en de Vlaamse overheid.

Gelijkheid: We gaan ervan uit dat elk leven uniek en evenwaardig is en dat ieders inbreng belangrijk is.