Thuis voor ouders

Het kinderdagverblijf betracht een goede samenwerking met de ouders zodat we een voortzetting kunnen zijn van de opvoeding die de ouders hun kinderen thuis aanbieden. De samenwerking moet gekenmerkt worden door openheid, vertrouwen en eerlijkheid uitgaande van zowel de ouders als het team van het kinderdagverblijf. Mogelijke problemen moeten in alle openheid aan bod kunnen komen.

Ieder respecteert de filosofische overtuigingen van de ander en houdt zoveel mogelijk rekening met de gebruiken en gewoonten van ieders cultuur. Het team van het kinderdagverblijf moet gericht zijn op de maximale integratie van zowel kind als ouder. Ouders hebben de vrije toegang tot het kinderdagverblijf zolang de dagelijkse werking niet in het gedrang komt.

Communicatie met de ouders is dus onontbeerlijk, een zo goed mogelijk contact vanaf de eerste opname is belangrijk. ’s Morgens en ’s avonds worden gespreksmomenten ingebouwd om samen met de ouders de dagindeling van hun kind – zowel van thuis als van in het kinderdagverblijf- te overlopen. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, via het heen- en weerschriftje.